frese / metallo duro / hrc 30/45

Raggio: 0
H56M0010

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56M0015

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56M0020

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56M0025

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56M0030

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56M0035

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56M0040

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56M0045

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56M0050

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56M0055

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56M0060

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56M0070

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56M0080

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56M0090

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56M0100

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56M0120

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56M0140

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56M0160

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56M0200

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56L0035

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56L0040

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56L0045

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56L0050

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56L0055

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56L0060

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56L0065

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56L0070

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56L0075

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56L0080

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56L0085

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56L0090

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56L0095

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56L0100

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56L0110

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56L0120

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56L0130

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56L0140

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56L0150

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56L0160

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56L0180

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56L0200

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56XL030

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H56XL040

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H56XL050

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H56XL060

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H56XL080

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H56XL100

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H56XL120

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H56XL140

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H56XL160

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H56XL180

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H56XL200

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H551M010

FRESA A 3 TAGLIENTI

H551M015

FRESA A 3 TAGLIENTI

H551M020

FRESA A 3 TAGLIENTI

H551M025

FRESA A 3 TAGLIENTI

H551M030

FRESA A 3 TAGLIENTI

H551M035

FRESA A 3 TAGLIENTI

H551M040

FRESA A 3 TAGLIENTI

H551M045

FRESA A 3 TAGLIENTI

H551M050

FRESA A 3 TAGLIENTI

H551M055

FRESA A 3 TAGLIENTI

H551M060

FRESA A 3 TAGLIENTI

H551M070

FRESA A 3 TAGLIENTI

H551M080

FRESA A 3 TAGLIENTI

H551M090

FRESA A 3 TAGLIENTI

H551M100

FRESA A 3 TAGLIENTI

H551M120

FRESA A 3 TAGLIENTI

H551M140

FRESA A 3 TAGLIENTI

H551M160

FRESA A 3 TAGLIENTI

H551M200

FRESA A 3 TAGLIENTI

H55L0035

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H55L0040

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H55L0045

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H55L0050

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H55L0055

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H55L0060

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H55L0065

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H55L0070

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H55L0075

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H55L0080

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H55L0085

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H55L0090

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H55L0095

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H55L0100

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H55L0110

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H55L0120

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H55L0130

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H55L0140

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H55L0150

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H55L0160

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H55L0180

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H55L0200

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H45M0030

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA 45°

H45M0035

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA 45°

H45M0040

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA 45°

H45M0045

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA 45°

H45M0050

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA 45°

H45M0060

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA 45°

H45M0070

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA 45°

H45M0080

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA 45°

H45M0090

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA 45°

H45M0100

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA 45°

H45M0120

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA 45°

H45M0140

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA 45°

H45M0160

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA 45°

H45M0180

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA 45°

H45M0200

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA 45°

H53M0010

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53M0015

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53M0020

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53M0025

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53M0030

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53M0035

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53M0040

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53M0045

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53M0050

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53M0055

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53M0060

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53M0070

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53M0080

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53M0090

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53M0100

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53M0120

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53M0140

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53M0160

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53M0200

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53L0035

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53L0040

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53L0045

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53L0050

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53L0055

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53L0060

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53L0065

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53L0070

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53L0075

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53L0080

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53L0085

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53L0090

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53L0095

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53L0100

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53L0110

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53L0120

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53L0130

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53L0140

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53L0150

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53L0160

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53L0180

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53L0200

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53XL030

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H53XL040

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H53XL050

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H53XL060

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H53XL080

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H53XL100

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H53XL120

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H53XL140

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H53XL160

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H53XL180

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H53XL200

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H5200060

FRESA MULTITAGLIENTI A SGROSSARE

H5200080

FRESA MULTITAGLIENTI A SGROSSARE

H5200100

FRESA MULTITAGLIENTI A SGROSSARE

H5200120

FRESA MULTITAGLIENTI A SGROSSARE

H5200140

FRESA MULTITAGLIENTI A SGROSSARE

H5200160

FRESA MULTITAGLIENTI A SGROSSARE

H5200180

FRESA MULTITAGLIENTI A SGROSSARE

H5200200

FRESA MULTITAGLIENTI A SGROSSARE

H5200250

FRESA MULTITAGLIENTI A SGROSSARE

H5600040

FRESA MULTITAGLIENTI A SGROSSARE

H5600041

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600050

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600051

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600052

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600060

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600061

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600062

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600070

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600071

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600080

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600081

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600082

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600090

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600091

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600092

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600100

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600101

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600102

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600103

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600120

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600121

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600122

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600123

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600150

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600151

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600152

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600153

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600154

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600155

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600156

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600157

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600200

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600201

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600202

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600203

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600204

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600205

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600206

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600207

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600250

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600251

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600252

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600253

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600300

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600301

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600302

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600303

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600304

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE