frese / metallo duro / hrc 30/45

Raggio: 0.2
H56T0200

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H56T0250

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H56T0300

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H56T0400

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H56T0500

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H56T0600

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H53T0200

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H53T0250

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H53T0300

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H53T0400

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H53T0500

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H53T0600

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE