frese / metallo duro / hrc 30/45

Raggio: 0.3
H56T0201

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H56T0251

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H56T0301

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H56T0401

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H56T0501

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H56T0601

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H53T0201

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H53T0251

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H53T0301

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H53T0401

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H53T0501

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H53T0601

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE