frese / metallo duro / hrc 65/70

Raggio: 0.2
E56S0040

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE

E56T0102

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0103

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0104

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0150

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0151

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0152

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0153

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0154

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0200

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0201

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0202

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0203

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0300

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0301

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0302

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0303

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0400

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0401

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0402

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56TS500

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E56TS600

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E56TS800

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E56TS1000

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53TSG50

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA GAMBO SMALL

E53TSG60

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA GAMBO SMALL

E53TSG80

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA GAMBO SMALL

E53TSG100

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA GAMBO SMALL